Pirkimo-pardavimo taisyklės ir prekių grąžinimas

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS „LOKYS DELI“ PIRKIMO–PARDAVIMO TAISYKLĖS IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo–pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu–pardavimu internetinėje parduotuvėje „Lokys Deli“ www.lokys.lt/deli (toliau – Internetinė parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė „Lokys Deli“ – www.lokys.lt/deli adresu pasiekiama elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – UAB „Senasis Lokys“, įm. kodas 121525187, PVM kodas LT215251811, adresas Stiklių g. 8, LT-01131, Vilnius.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo–pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir pirkimo, dovanojimo ar keitimo būdu įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Gavėjas – Pirkėjo nurodytas asmuo, kuriam pristatomos Pirkėjo užsakytos prekės.

 

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, su jomis sutikus Pirkėjui (t. y. susipažinus su taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie Internetinėje parduotuvėje pateiktos nuorodos „pirkimo taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama taisyklių dalimi, bei kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos bei tvarka, prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.2. Pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje teisę turi:

2.2.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;
2.2.2 nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra emancipuoti;
2.2.3 juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus;
2.2.4 visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

 1.  PIRKĖJO TEISĖS

3.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.lokys.lt/deli šių Pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.2.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.3.    Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.4.    Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Pirkimo-pardavimo taisyklių, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo–pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

4.3. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys. Pirkdamas alkoholinius gėrimus pirkėjas patvirtina, kad neturi suteiktų licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

4.4. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas, kuris yra juridinis asmuo, užsakydamas alkoholinius gėrimus internetinėje parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

4.5. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, o jiems pasikeitus pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims.

4.6. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ir (ar) pristatymo adresą privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjas, neinformavęs pardavėjo apie klaidingą užsakymą, gali prašyti grąžinti arba pakeisti prekes tik Pirkimo–pardavimo taisyklių nurodyta tvarka.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo–pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1.    Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo-pardavimo taisyklių 8.3.1 ar 8.3.2, 8.3.4 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.2. Pardavėjas susisiekia su Pirkėju Internetinės parduotuvės užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo laiko skaičiavimas prasideda nuo nustatyto kontakto su Pirkėju. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuotas be išankstinio įspėjimo, jeigu: (I) Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju 2 (dviejų) darbo dienų metu nuo užsakymo pateikimo dienos arba (II) Pirkėjas nepateikė Pardavėjui reikalaujamos informacijos per Pardavėjo nurodytą laikotarpį.

 

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas turi teisę keisti teikiamų paslaugų apimtį, būdą be išankstinio įspėjimo.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Pirkimo-pardavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Prekių pirkimo-pardavimo nurodytomis sąlygomis.

6.5. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

 

 1. PREKIŲ UŽSAKYMAS

7.1.    Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.lokys.lt/deli pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

7.1.1.    internetu www.lokys.lt/deli (įvesdamas savo vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, telefoną);
7.1.2.    telefonu;
7.1.3.    restorane-parduotuvėje „Lokys“ Stiklių g. 8, Vilnius.

7.2.    Pirkėjas, užsisakydamas prekes 7.1.1. punkte nurodytu būdu, atitinkamuose sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie www.lokys.lt/deli tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

7.3.    Prekių užsakymai, pateikti telefonu ar restorane, vykdomi Pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir jų taikymu.

7.4.    Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Pirkimo pardavimo-taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.5.    Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.lokys.lt/deli bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

8.3.    Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

8.3.1.    naudojantis elektronine bankininkyste;
8.3.2.    banko pavedimu;
8.3.3.    grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių atsiėmimo restorane metu;
8.3.4.    naudojantis Paypal paskyra.

8.4.    Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo, patvirtinamas prekių užsakymas.

 

 1. DOVANŲ KUPONAI

9.1. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų kuponus, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes ir paslaugas. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.

9.2. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

9.3. Vieno apsipirkimo metu internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali naudoti tik vieną turimą dovanų čekį. Perkant prekes ir paslaugas restorane-parduotuvėje „Lokys“ Stiklių g. 8, Vilnius, dovanų čekių skaičius neribojamas.

9.4. Dovanų kuponu Pirkėjas gali atsiskaityti už  restorano-parduotuvės „Lokys“ prekes ir paslaugas (išskyrus alkoholinius gėrimus).

9.5. Dovanų kuponas galioja 6 mėn. nuo jo įsigijimo dienos.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pardavėjo pasitelktą Kurjerį, į Pirkėjo pasirinktą savitarnos siuntų terminalą arba atsiimant užsakymą Pardavėjo pardavimo taške.

10.2. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba kitas asmuo, kuris gali būti nurodytas kaip siuntinio Gavėjas.

10.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali priimti Prekių pats, įskaitant kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Pardavėjo įgaliotas asmuo (Kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam Prekių pristatymo adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.4. Laikoma, kad Prekės pateiktos (perduotos) Pirkėjui tinkamai, kai sugeneruojamas pristatymą ir (ar) atsiėmimą patvirtinantis dokumentas.

10.5. Jeigu tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos Pirkėjo  pasirinktą dieną ne anksčiau kaip 10:00 ir ne vėliau kaip 20:00, sekmadienį ne anksčiau kaip 10:00 ir ne vėliau kaip 15:00 (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).

10.6. Jeigu prekės Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu pristatomos per Kurjerį arba atsiimant jas Pardavėjo pardavimo taške, Kurjeris arba Pardavėjas prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar Prekių pristatymo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar Prekių pristatymo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl to sutartis Pardavėjo iniciatyva dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo gali būti nutraukiama. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar Prekių pristatymo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar Prekių pristatymo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar Prekių pristatymo adresu esantis kitas 20 m. sulaukęs prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Jei užsakyme yra prekės, kurių asmuo neturi teisės įsigyti, su kitomis prekėmis, Pardavėjas parsisiunčia užsakymą ir pakartotinai siunčia užsakymą be prekių, kurių asmuo neturi  teisės įsigyti.

10.7. Kurjeriui arba Pardavėjui nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis dėl alkoholio pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui (ar kitam prekes Prekių pristatymo adresu atsiimančiam asmeniui) nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai (jei už prekes buvo sumokėta jų užsakymo metu) grąžinami Prekių grąžinimo tvarkos nustatytais terminais.

10.8. Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente, taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Internetinėje parduotuvėje nurodytais kontaktiniais rekvizitais. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.

10.9. Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos. Kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų.

 

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

11.1. Tinkamos kokybės prekių, įsigytų el.parduotuvėje www.lokys.lt/deli, keitimo ir grąžinimo taisyklės:

11.1.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasčių, atsisakyti sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu shop@lokys.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo (pristatymo) dienos ir jei nėra taikomi Pirkimo-pardavimo taisyklių 11.2 punkte ar teisės aktuose numatyti prekių grąžinimo/sutarties atsisakymo ribojimai.
11.1.2. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas susisiekia per 3 (tris) darbo dienas ir suderina su Pirkėju prekės grąžinimo detales.
11.1.3. Tinkamos kokybės prekės gali būti grąžinamos tik esant šioms sąlygoms:

11.1.3.1. grąžinama prekė yra originalioje ir tvarkingoje pakuotėje, tos pačios komplektacija, kokios buvo pristatyta, su visais pristatant pateiktais dokumentais ir priklausiniais;
11.1.3.2. prekė nėra pirkėjo sugadinta;
11.1.3.3. prekė yra nepanaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos prekės etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.;
11.1.3.4. prekė grąžinama tokios pačios sudėties, kokia buvo pirkėjo gauta;
11.1.3.5 prekė nėra praradusi savo vartojamųjų savybių.

11.1.4. Grąžinant prekes be Pardavėjo kaltės, sumokėta pristatymo kaina nebus grąžinama.
11.1.5. Gavus prekę ir įsitikinus, kad ji nenaudota, per 14 d. d. pinigai bus grąžinti į Pirkėjo sąskaitą, kuri yra nurodyta prekės grąžinimo formoje.

11.2. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei tokie produktai patenka į teisės aktuose apibrėžtas išimtis (jei pagal taikytinus teisės aktus pardavėjas neprivalo priimti tokių grąžinamų produktų, arba jei dėl tokių produktų įsigijimo sudarytos nuotolinės sutartys negali būti pirkėjų nutrauktos be priežasties Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodyta tvarka). Pavyzdžiui, „Lokys“ neprivalo priimti grąžinamų kokybiškų greitai gendančių produktų, ir produktų, kurių galiojimo laikas yra trumpas.

11.3. Netinkamos kokybės prekių, įsigytų el. parduotuvėje www.lokys.lt/deli, keitimo ir grąžinimo taisyklės:

11.3.1. Nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.3.2. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

11.3.2.1. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
11.3.2.2. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

11.3.3. Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas grąžinimo išlaidas.

11.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:

11.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu shop@lokys.lt.
11.4.2. Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

11.5. Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę išsiųsdamas ją adresu: UAB „Senasis Lokys“, Stiklių g. 8, LT-01131 Vilnius.

11.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai nuo jo išsiuntimo momento praėjo 72 valandos.

12.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo–pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas, perkantis prekes Internetinėje parduotuvėje, sutinka su pakeistomis, pataisytomis ar papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo–pardavimo taisyklėmis. Pakeitimai negalioja jau priimtiems ir vykdomiems užsakymams.

12.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu–pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu.