Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA / SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Šis asmens duomenų tvarkymo susitarimas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymais.

Šios sąlygos ir nuostatos gali būti keičiamos be išankstinio vartotojo įspėjimo. Gaudami priėjimą, naršydami ir naudodami mūsų tinklalapį bet kurioje platformoje, Jūs patvirtinate ir sutinkate perskaityti, suprasti ir sutikti su žemiau išdėstytomis sąlygomis.

Ši Privatumo politika reglamentuoja tvarką, pagal kurią UAB “Senasis Lokys” renka, naudoja, palaiko ir atskleidžia informaciją, gautą iš svetainės lokys.lt vartotojų. Ši Privatumo politika taikoma Svetainei ir visoms UAB “Senasis Lokys” teikiamoms prekėms ir paslaugoms.

1. Bendros nuostatos
Pagal šį Susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau – Susitarimas) juridinis asmuo UAB “Senasis Lokys” suteikia svetainės, esančios adresu lokys.lt (toliau – “Svetainė”), vartotojams ir oficialiems svetainės atstovams socialiniuose tinkluose (įskaitant, bet neapsiribojant: “Facebook”), teisę naudotis Svetaine, per kurią vartotojai gali naudotis informacija apie įmonės paslaugas.

Vartotojas – vyresnis nei 16 metų fizinis asmuo, kuris sutinka su Susitarimo sąlygomis, turintis visą teisinę galią, nuosavą elektroninio pašto adresą internete, personalinį kompiuterį ir (arba) mobilųjį įrenginį, kurio prieiga yra jam prieinama.

Operatorius – juridinis asmuo UAB “Senasis Lokys”, nepriklausomai arba kartu su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, organizuojantis ir (arba) vykdantis asmens duomenų tvarkymą, taip pat apibrėžiantis asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų sudėtį, kurie turi būti tvarkomi, veiksmus (operacijas), daromus su asmens duomenimis, tokius kaip rinkimas, įrašymas, sisteminimas, kaupimas, saugojimas, tikslinimas (atnaujinimas, pakeitimas), išėmimas, panaudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, pašalinimas, asmens duomenų panaikinimas, įskaitant, bet neapsiribojant. Asmens duomenų tvarkymą Operatorius gali atlikti tiek automatiniais, tiek neautomatiniais metodais.

Asmens duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo adresas, įmonės rekvizitai, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys ir kita informacija, kurią Vartotojas pateikia apie save ar kitą prekės/paslaugos gavėją savarankiškai per duomenų siuntimo formas, patalpintas svetainėje ir internetinėje parduotuvėje, registruojant Vartotoją arba autorizuojantis, siunčiant pranešimą iš svetainės, užsisakant paslaugas ir perkant prekes arba tolesnio Svetainės naudojimosi metu.

Susitarimas – tai galiojantis dokumentas su visais papildymais, pakeitimais ir nurodytais jame privalomaisiais dokumentais, taip pat jo pagrindu pasirašyta sutartis tarp Operatoriaus ir Vartotojo.

Taip pat mes galime rinkti informaciją apie asmeninius Vartotojų identifikatorius, kai jie sąveikauja su mūsų svetaine. Neasmeninė identifikavimo informacija gali apimti naršyklės pavadinimą, kompiuterio tipą ir techninę informaciją apie įrankius “Vartotojai”, prisijungimui prie mūsų svetainės, tokius kaip: naudojama operacinė sistema ir naudojami interneto paslaugų teikėjai, taip pat kitą panašią informaciją.

2. Operatorius ir jo kontaktinė informacija
Asmens duomenų tvarkymo operatorius yra UAB “Senasis lokys”, įmonės kodas 121525187, juridinis adresas: Stiklių g. 8, LT-01131 Vilnius.

UAB “Senasis Lokys” kontaktinė informacija klausimams, susijusiems su asmens duomenų tvarkymu, yra: info@lokys.lt. Naudodamiesi šia kontaktine informacija arba kreipiantis juridiniu adresu, galite užduoti klausimą apie asmens duomenų tvarkymą. Prašymas dėl savo teisių įgyvendinimo gali būti pateiktas šiame dokumente nustatyta tvarka.

3. Asmens duomenų rinkimo ir saugojimo sąlygos
Svetainės vartotojas sutinka su jo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad sutikdamas jis veikia savarankiškai, laisvai, savo noru ir savais interesais.

Asmens duomenų tvarkymą vykdo Operatorius, remdamasis šiais teisiniais pagrindais:
– Paslaugų atlikimui – siekiant suteikti paslaugas pagal Kliento užsakymą ir užtikrinti jo įgyvendinimą;
– Prekių pardavimui – siekiant įvykdyti prekių ir (ar) paslaugų užsakymą;
– Su Kliento sutikimu – su duomenų subjekto sutikimu;
– Teisėtiems interesams – kad būtų įgyvendinti UAB “Senasis Lokys” teisėti interesai.
– Asmens duomenys nebus perduodami tretiems asmenims, nebent asmens duomenų perdavimas bus būtinas pagal Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus.

Svetainės Vartotojas turi teisę, remdamasis Operatoriui siunčiama užklausa, susipažinti su informacija apie jo asmeninius duomenis, kuriuos tvarko Operatorius, reikalauti asmens duomenų patikslinimo arba jų pašalinimo iš Operatoriaus asmens duomenų informacinės sistemos.

Operatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti šį Susitarimą. Nauja Susitarimo redakcija įsigalioja nuo jo įkėlimo datos, jei kitaip nenumatyta naujoje Susitarimo redakcijoje.

4. Susitarimo tikslai
Asmens duomenų apdorojimo tikslas yra jų saugojimas ir panaudojimas.

Asmens duomenys suprantami kaip informacija, kurią užpildo Vartotojas, registruodamasis atitinkamuose registracijos formos laukuose: tai gali būti vardas, pavardė, asmens kodas, buveinės adresas, asmens telefono numeris, asmens elektroninio pašto adresas ir kita pateikta informacija, kurią pateikia Vartotojai kitiems veiksmams, susijusiems su Svetainės naudojimu.

Priimdamas šio Susitarimo sąlygas, Vartotojas išreiškia savo susidomėjimą ir pilnai sutinka, kad jo asmens duomenų tvarkymas apimtų šiuos veiksmus: asmeninių duomenų rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, tikslinimą (atnaujinimą, pakeitimą), ištraukimą, naudojimą, perkėlimą (prieigos suteikimą), nuasmeninimą, blokavimą, ištrynimą, sunaikinimą.

UAB “Senasis Lokys” gali rinkti ir naudoti asmeninę naudotojo informaciją šiais tikslais:
– paslaugų teikimui ir prekių pardavimui;
– geresniam klientų aptarnavimui;
– norint suasmeninti vartotojo sąsają;
– mokėjimų apdorojimui.

Jūsų pateikta informacija padeda mums veiksmingiau reaguoti į jūsų užklausas dėl klientų aptarnavimo ir juos palaikyti.
Mes galime bendrai naudoti informaciją, kad suprastume, kaip mūsų Vartotojai kaip grupė naudojasi mūsų Svetainėje teikiamomis paslaugomis ir ištekliais.
Mes galime naudoti informaciją, kurią vartotojai teikia apie save užsakydami prekes ir paslaugas, tik prekių ir paslaugų suteikimui šiam konkrečiam užsakymui. Mes nesidaliname šia informacija su trečiosiomis šalimis, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina paslaugos suteikimui.
Mes galime pasinaudoti el. pašto adresu informacijos ir atnaujinimų, susijusių su prekių ir paslaugų teikimu ir pardavimu, vykdymu, siuntimui, sutikus vartotojui.
Vartotojas gali atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, išsiųsdamas atitinkamą asmeninį pareiškimą Operatoriaus el. paštu: info@lokys.lt.

Atšaukus šį sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, Operatorius nustoja tvarkyti Asmens duomenis ir juos sunaikina per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpį nuo tokio pareiškimo gavimo dienos, išskyrus duomenis, reikalingus saugoti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus. Tokiu atveju Operatorius saugo nuasmenintus Vartotojo asmeninius duomenis savo duomenų bazių sistemose.

Operatorius neatsako už informacijos apie Vartotojus išsamumą ir aktualumą. Vartotojas turi teisę bet kada savarankiškai redaguoti savo paskyros asmens duomenis, kuriuos jis pateikia registracijos ar autorizavimo metu.

5. Saugumas
Operatorius saugo Asmens duomenis ir užtikrina jų apsaugą nuo neteisėtos prieigos ir platinimo pagal vidaus taisykles ir reglamentą. Naudotojo asmeninių duomenų atžvilgiu yra išsaugomas jų privatumas, išskyrus tuos atvejus, kai Programos ar Svetainės technologija arba Vartotojo programinės įrangos nustatymai leidžia atvirai keistis informacija su kitais Programos Vartotojais arba su bet kuriais interneto tinklų vartotojais.

Operatorius turi teisę perduoti Asmens duomenis tretiems asmenims šiais atvejais:
– Vartotojas aiškiai išreiškė sutikimą tokiems veiksmams;
– Ryšium su Priedo ir (arba) Svetainės perdavimo trečiosios šalies nuosavybei arba naudojimui, įskaitant teisių suteikimą pagal susitarimus, sudarytus su Naudotoju, trečiosios šalies naudai;
– Teismo ar kito įgalioto valstybinio organo užklausa įstatymo nustatyta tvarka;
– Ginti UAB “Senasis Lokys” teises ir teisėtus interesus, susijusius su Vartotoju sudarytų sutarčių pažeidimu.

6. Baigiamosios nuostatos
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad esate atsakingi už periodišką šios Privatumo politikos peržiūrą ir susipažinimą su jos pakeitimais.
Naudodamiesi šia Svetaine, jūs patvirtinate, kad sutinkate su šia politika. Jei nesutinkate su šia politika, prašome nesinaudoti mūsų Svetaine. Tolesnis Svetainės naudojimas po šios politikos pakeitimų paskelbimo bus laikomas jūsų pritarimu šiems pakeitimams.

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, rašykite el.paštu: info@lokys.lt

Šis dokumentas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2022 m. kovo 28 d.